Skip to content

Medling vid brott och tvister i Helsingfors

Medling är en möjlighet att skapa försoning

Medling erbjuder i enlighet med lagen om medling vid brott och vissa tvister ett alternativ för utredning och avgörande av konflikter som förorsakats av brott och tvister. Brottsbenämningarna på mål som kommer till medling varierar. I medling kan behandlas bl.a. misshandel, skadegörelse och egendomsbrott. Medling kan också tillämpas i mindre tvister när åtminstone en part är en fysisk person. Som medlare fungerar frivilliga för uppgiften utbildade personer som får handledning och rådngivning av yrkespersonalen på medlingsbyrån.

Medling är:

 • Frivilligt
 • Opartiskt
 • Kostnadsfritt
 • Konfidentiellt

Rekommenderad läsning:

Information om medling i brott- och tvistemål

THL:s webbplats om medling

Vem som helst kan bli utsatt för ett brott och har då rätt att få det stöd och den juridiska hjälp han eller hon behöver

Brottsofferjouren i Finland (RIKU)

Justitieministeriet

Medling vid brott och tvister erbjuds i hela Finland

 • Medlingen är frivillig och kostnadsfri
 • Ärendena behandlas opartiskt och konfidentiellt
 • Grundar sig på lagen om medling (1015/2005)

Under medlingsprocessen träffar parterna varandra och diskuterar konsekvenserna av brottet eller tvisten.

Syftet med medlingen är att hjälpa parterna finna en ömsesidigt tillfredsställande lösning och fungerande sätt att gottgöra skadorna.

De vanligaste medlingsärendena är våldsbrott, egendomsbrott och olika tvister. Parternas vårdnadshavare, intressebevakare och eventuella tolkar kan delta i medlingsprocessen.

Biträde och stödperson får användas vid medlingen.

Medling förutsätter samtycke av alla parter. Samtycke krävs även av minderårig och dennes vårdnadshavare och vid behov av den minderårigas juridiska ombud.

Som medlare fungerar frivilliga, för uppdraget utbildade personer under ledning och övervakning av yrkesexperter.

Medling ger möjlighet att

 • diskutera det intraffäde
 • få sin röst hörd
 • diskutera händelserna och de därmed förbjudna känslorna
 • ta ansvar för den åsamkade skadan
 • komma överens om skadeersättning
 • Iindra brottets eller tvistens konsekvenser
 • återhamta sig från det inträffade
 • försnabba behandIingen av brottet eller tvisten
 • inverka på den fortsatta behandlingen av ärendet

Medling kan föreslås av

 • parterna i brotts- eller tvisteärenden
 • vårdnadshavare eller intressebevakar
 • polisen, åklagaren eller annan myndighet

Medlingsinitiativet lämnas till en medlingsbyrå.

I fall som gäller våld i nära relationer kan medlingsinitiativet endast tas av polisen eller åklagaren.

Medlingsbyrån bedömer ärendets lämplighet för medling och ger information om alla detaljer.

Kontaktuppgifterna till Finlands alla medlingsbyråer finns på webbadressen www.thl.fi/medling.

Medlingsprocessen

Medlingsbyrån kontaktar parterna och informerar om

 • medlingen och dess betydelse
 • parternas ställning i medlingsprocessen
 • stödtjänsterna under och efter medlingen

Om en medlingsprocess inleds kommer medlaren överens om möten med parterna. Parterna deltar aktivt i förhandlingarna. Parterna lyssnar på varandra och diskuterar ärendet i konstruktiv anda.

Om parterna når förlikning upprättas ett förlikningsdokument som medlaren bestyrker med sin underskrift.

Parterna kan avbryta medlingen när som helst. Vid behov kan även medlingsbyrån avbryta medlingsprocessen.

Efter medlingen

Skadorna och konsekvenserna kan justeras på basis av överenskommelsen.

Medlingsbyrån övervakar att avtalet följs och ger vid behov råd om betalningarna.

Myndigheterna kan avbryta en eventuell rättsprocess med hänvisning till medlingen eller beakta medlingen vid utdömande av straff.

Yhteystiedot

 • Helsingfors medlingsverksamhet

 • 020 696 014
 • Alexandersgatan 24 (3:e våningen)
  00170 Helsingfors

  Vardagar kl. 10.00–16.00