Skip to content

Vahingonkorvaukset

Sovittelussa voidaan sopia rikosasiaan liittyvistä vahingonkorvauksista, kuten kipu ja särky, sairaanhoitokustannukset, rikkoutuneet vaatteet tai ansionmenetys. Yleisin korvausmuoto sovittelussa on rahakorvaus. Myös työkorvauksesta on mahdollista sopia silloin, jos vahinkoa kärsineellä on tarjota työtä rahakorvauksen sijaan. Myös anteeksipyyntö, omaisuuden palautus, käyttäytymislupaus tai muunlainen hyvitystapa voidaan kirjata osapuolten väliseen sopimukseen.

Jos vahingon aiheuttajia on useita, he ovat kaikki yhteisvastuussa korvauksista, mikä tarkoittaa sitä, että asianomistaja voi vaatia koko korvaussummaa keneltä tahansa osalliselta. 

Vahingonkorvauksista sopiminen kuuluu yleisen sopimusvapauden piiriin, mutta sovittavan korvauksen tulee olla kohtuullinen kummallekin osapuolelle. Jos kumpikin osapuoli suostuu, voidaan korvaus suorittaa useammassa maksuerässä. Vahingonkorvauksista sovittaessa kannattaa muistaa, että rikoksesta ei saa varsinaisesti hyötyä taloudellisesti sen kumpikaan osapuoli.

Vahingonkorvauksen suuruus

Kivun ja säryn sekä muun tilapäisen haitan perusteella suoritettava korvaus määritellään mm. vamman laadun, vaikeusasteen, sen edellyttämän hoidon laadun ja toipumisen kestoajan mukaan. Vahingonkorvauksien suuruudet vaihtelevat. Kivun ja säryn ja muun tilapäisen haitan korvaukset ovat harkinnanvaraisia tapauskohtaisesti.

Tarkempaa tietoa henkilövahinkojen vahingonkorvauksista löytyy Oikeusministeriön www-sivuilta.

Regressi- eli takaisinperintäoikeus

Jos rikos on kohdistunut vakuutettuun omaisuuteen, esimerkiksi autoon, niin vakuutusyhtiöllä on laillinen oikeus periä vahinkoa kärsineelle maksamansa korvaus vahingon aiheuttajalta eli rikoksen tekijältä. Tällöin vahingon aiheuttaja maksaa vakuutuksen omavastuuosuuden vahinkoa kärsineelle ja varsinaiset vahingot vakuutusyhtiölle. Sovittelutoimisto voi auttaa korvauksen sovittelussa vakuutusyhtiön kanssa. 


Myös Kansaneläkelaitoksella (Kela) on samanlainen takaisinperintäoikeus, kun kyseessä on esimerkiksi pahoinpitely, jonka seurauksena uhrille on maksettu Kelan sairauspäivärahaa.

Mikä on oikeusturvavakuutus?

Kotivakuutukseen sisältyy yleensä oikeusturvavakuutus, joka ensisijaisesti kattaa rikoksen uhrin oikeudenkäyntikulut. Jos sinulla ei ole kotivakuutusta, voi sinulla pienten tulojen perusteella olla valtion oikeusapua, jolloin oikeudellisen avustajan palkkio voidaan tuloista riippuen maksaa joko osittain tai kokonaan valtion varoista. Oikeusturvavakuutusten vakuutusehdoissa on eroja eri vakuutusyhtiöiden välillä.